Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 1598
  • Số lượng thẻ cấp: 1138
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2852
  • Luận văn: 0
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 29498372
  • Số người truy cập cùng bạn: 8800
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 2458850
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 3545153
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 2557665
 
Sách tải nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 13
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Greenspan, Gardner
NXB: Mc Graw-Hill Copanies
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Magalini
NXB: J.B.Lippincott Company
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Ammani S Prasad , Pryor
NXB: Churchill Livingstone Inc
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 29498372

Tổng số người online cùng bạn : 8800